Cvičenia - kata          

 

          Zoznam cvičení a kata školy kashima shinden jikishin kage ryu ken-jutsu:

- Kihon

- Bon ten

- Happo ido

- Uchi komi ichi

- Uchi komi ni

 

- Inazuma

- Inazuma uradori

- Juppon ichi

- Juppon ni

- Juppon san

- Juppon ni batto

 

IAI

- Urafune mae (5 kata)

- Urafune ushiro (6 kata)

- Urafune yoko (4 kata)

- Saya no uchi (54 tradičných kata, nezachovali sa všetky)

 

- Kodachi (6 kata)

- Fukuro shinai (14 kata)

- Hojo (4 kata)

- Koryu (4 kata)

- O-koryu (4 kata)

- Maruhashi (5 kata)